10.17.2019

Լեզուն՝

  • Դերանուն։ Դերանվան իմաստը՝ ընդհանուր անվանում առարկայի կամ հատկանիշի։
  • Դերանունը փոխարինում է գոյականին, ածականին, թվականին, մակբային։

Տեսակները՝

  1. Անձնական՝ ես, դու, նա, ինքը
  2. Ցուցական՝ սա, դա, նա, այս, այդ, այն, այսպես, այդպես, այնպես, այսքան,այդքան, այնքան….
  3. Հարցական- ո՞վ, ե՞րբ, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ո՞ր, որերո՞րդ, քանի՞, որտե՞ղ, ո՞ւր…
  4. Հարաբերական- ով, երբ, ինչ, ինչու, որ, որերորդ, քանի, որտեղ, ուր…
  5. Որոշյալ- ողջ(ը), ամբողջ(ը), բոլոր(ը), ամենքը, ամեն մեկը ամեն մի, յուրաքանչյուր, յուրաքանչյուր ոք…
  6. Անորոշ- մի, ինչ-որ, ինչ-ինչ, որվևէ, որևէ, որևիցե, մեկը, երբևէ, ուրիշ, այլ, մի քանի...
  7. Ժխտական-ոչ ոք, ոչ մի, ոչ մեկը, ոչինչ
  8. Փոխադարձ- իրար, միմյանց, մեկմեկու։

Հոլովվում են գոյականին և տեղի ու ժամանակի մակբայներին փոխարինող դերանունները։ Անձնական դերանունը ունի հոլովման առանձնահատուկ համակարգ՝ դերանվանական հոլովում։ Այդպես են հոլովվում նաև մի քանի այլ դերանուններ՝ սա, դա, ով։ 

Անդրադարձ հարցերին (էջ 55-ից)

 Գրականություն.

Պետրոս Դուրյան. «Իմ մահը», «Իմ ցավը», «Սիրել», «Դրժել», «Լճակ», «Տրտունջք»։ Անդրադարձ հարցերին. 2-րդ, 208-ից։