9-րդ դասարանի բովանդակային ծրագիր

Հայոց լեզու

 • Հնչյունաբանություն, ուղղագրություն, հնչյունափոխություն, գաղտնավանկ, շեշտ։
 • Բառագիտություն. բառակազմություն. արմատ, ածանց։ Բառերի տեսակներն ըստ կազմության։ Իմաստաբանություն. հոմանիշ, հականիշ բառեր, բազմիմաստ բառեր, համանուններ, դարձվածքներ։
 • Ձևաբանություն. խոսքի մասերը, դրանց քերականական հատկանիշները, հոլովման, հոգնակիի քերականական կարգերը։ Դերանունների առանձնահատկությունները։ Բայի քերականական կարգերը՝ խոնարհում, սեռ, կազմություն, դերբայական ձևեր։ Դիմավոր բայեր, դիմավոր բայերին հատուկ կարգեր, բայի եղանակը, առանձնահատկությունները։
 • Շարահյուսություն. Նախադասություն, պարզ նախադասություն։ Համառոտ և ընդարձակ նախադասություններ։ Բարդ նախադասություններ։ Համադասություն և ստորադասություն։ Նախադասության անդամներ և դրանց հետ կապված կետադրություն։ Դերբայական դարձված. տրոհվող դդ։ Երկրորդական նախադասության հոմանիշությունը դդի հետ։
 • Տեքստ. տեքստի կառուցվածքը։ Տեքստի բովանդակությունը։ Պարբերություն։ Շարադրանք։

Գրականություն

 1. «Սասունցի Դավիթ» էպոսը
 2. Գրաբար տեքստերի ընթերցում. հատվածներ Խորենացու գրառած առասպելներից (Գրաբարի ձեռնարկ, մաս 1-ին. Սուսան Մարկոսյան)
 3. Արևմտահայ և սփյուռքահայ գրական նմուշներ.
 4. Դասական պոեզիա՝ երգ դարձած բանաստեղծություններ
 5. Հայ դասական գրականություն. Ավ.Իսահակյան, Շիրվանզադե, Թումանյան, Տերյան, Չարենց, Մեծարենց, Վարուժան, Պարույր Սևակ, Ակսել Բակունց, Դերենիկ Դեմիրճյան, Հրանտ Մաթևոսյան
 6. Համաշխարհային դասական արձակ.  կարճ պատմվածքներ համաշխարհային գրականության էջերից։
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s