04.10.2020

  1. Բարդ նախադասություն։
  2. Համդասություն և ստորադասություն
  3. Երկրորդական նախադասություն
  4. Երկրորդականի կապակցումը գլխավորին։ Կետադրություն։

Բարդ նախադասություն 

Բարդ ստորադասական նախադասություն

Առաջադրանք

  1. Լրացրեք բաց թողած տառերը և կետադրեք։
  2. Որոշեք՝ ընդգծված նախադասությունները համադասական են, թե՞ ստորադասական։
  3. Առանձնացրեք երկրորդական նախադասությունները, որոշեք կապակցման միջոցը, երկրորդականի դիրքը՝ նախադաս, հետադաս թե միջադաս։

Տեքստ

Հայկազն նահապետի այս դաստակերտը որ Տր-ատի շնորհիվ շքեղ վերաշինվելով դարձել էր անառիկ բեր- Այրարատ նահանգի երկու գավառները միմյանցից բաժանող Գեղասարի գո-ավոր հարթության վրա էր։ Բար-ունքի սարավանդը որի վրա էր դղյակը շրջապատված էր խորունկ կիրճերով լեռների խրո-տ ու գմբեթար- գագաթներով։ Ամրոցը պատսպարված էր բնական ամրություններով ինչպես նաև կոկված ու հ-կված որ-աքար ժայռերով։ Հարա-արևելյան կորնթար- բար-ունքի սարավանդին կանգնած էին հյուրընկալ հսկաները ար-ունական հինավուր- դղյակը իր զվար- կառույցներով ու գո-տրիկ մատուռներով Տրդատի հոյակապ հովանոցը վերասլաց սյուներով քարե արձաններով քանդակազար- ձե-ունով ազատատենչ ոգուց բխող զար-աքանդակներով։ Միջօրեի տապն անցել էր լուսնկա զովաշունչ երեկո էր։ Ներքևում կիրճում ան-ուդար-ը դադարել էր անօ-ևան ճամփորդները օ-ևան էին ստացել Այրիվանքում որի խորշերից մոմի թրթռացող լույս էր երևում։
Հինավուր- Գառնու ամրոցում արթուն էր միայն թագուհի Սահականույշը։

ՀԻՇԵՑՈՒՄ- կատարեք աշխատանքները գուգլի տարածքում։